ORDENSREGLER FOR Niels Nielsens Minde
Stk. 1
N.N.Minde er et fristed, hvor alle udviser hensyntagen og tolerance.
Stk. 2
Parkering skal i videst muligt omfang ske på egen grund. Øvrig parkering skal foregåunder hensyntagen til øvrige beboere. Parkering på området mellem Bækvej og Ved Bækken, er forbudt af Pumpe/Digelaget.Ved færdsel bedes man være opmærksom på legende børn og gående. Afpas hastighed. max 20 km/t
Stk. 3
Hunde der luftes på foreningens område, skal føres i snor og det påhviler hundeejeren at fjerne hundens efterladenskaber.
Stk. 4
Ved ophold på stranden påhviler det den enkelte at sørge for nødvendig oprydning.Ved afbrænding af bål skal man være særlig opmærksom på brandfare. D.v.s. kun afbrænding ved fralandsvind.Ved brug af åben ild i haverne skal der udvises den største forsigtighed.
Stk. 5
Ved brug af støjende arbejdsredskaber, skal der udvises hensyn til de omkringboende.
Stk. 6
Det påhviler den enkelte at sørge for almindelig oprydning og vedligehold afaf såvel ejendom som grundstykke, således at vores område altid fremstår pænt
Stk. 7
Det påhviler sommerhusejeren, der udlejer sit sommerhus, at sørge for at lejere er gjort bekendt med ordensreglerne


Vedtaget på generalforsamlingen 2017